Po domluvě s řídícím a národním orgánem programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A SK – CZ v minulém týdnu vám oznamujeme, že do poloviny prosince podáme projekt Fond malých projektů (FMP). Následně po kontrolních a schvalovacích procedurách v první polovině února 2017 předpokládáme vyhlášení prvních dvou výzev pro žadatele o nenávratné finanční prostředky z FMP. Na prioritní osu č. 2 Kvalitní životní prostředí (označovanou 6c) a prioritní osu č. 3 Rozvoj místních iniciativ (11b). Předpokládáme možnost předkládaní projektů po dobu dvou měsíců.