Základní dokumenty

UZNESENIE Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA REGIÓNU BIELE KARPATY,

konaného dňa 24. 2. 2017 v Trenčíne

Plán činnosti združenia Región Biele Karpaty na rok 2017

Schválený Valným zhromaždením RBK dňa 24. 2. 2017 v Trenčíne

Plnenie plánu činnosti združenia Región Biele Karpaty za rok 2016

Schválené Valným zhromaždením RBK dňa 24. 2. 2017 v Trenčíne

Memorandum

Zakladateľská zmluva (format PDF),    Zakladateľská zmluva (format DOC)

Stanovy ER BBK (format PDF)

Plány činnosti združenia ER BBK na roky: 2001,   2002, 2003, 2004

Správy o činnosti združenia ER BBK za roky: 2001, 2002, 2003

Správa o činnosti ER BBK za 15 rokov (format DOC)

Od roku 2005 sa pre ER BBK každoročne schvaľujú plány a správy o činnosti na národných úrovniach pre Región Biele Karpaty a Region Bílé Karpaty, ktoré sú spoločne pripravované Pracovnou skupinou Správnej rady ER BBK.

Priority združenia Euroregión Bílé-Biele Karpaty na roky 2003 – 2006

Uznesenia z Valného zhromaždenia Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty:  10. 10. 2000, 23. 10. 2001, 18. 2. 2003, 27. 4. 2004, 17. 3. 200521. 3. 2006, 16. 4. 2007,8.4.2008, 16.3.2009, 25.5.2010  19.1.2012  25.4.2013  20.5.2014  28.5.2015

Návrh priorít environmentálnej stratégie ER BBK na roky 2007 – 2013 (39 MB)

Programový dokument cezhraničnej spolupráce v území Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty na roky 2014-2020  (9 MB)