O nás

RBK je sdružením právnických osob podle Občanského zákoníku, založeným zakladatelskou smlouvou dne 10.2.2000. V současné době má sdružení 9 členů.  Orgány sdružení jsou Valné shromáždění, Správní rada a Dozorčí rada.

Předsedou Správní rady a statutárním zástupcem je od 4.5.2015 Ing. Jan Kučera, MSc.

Region Bílé Karpaty (RBK) je spolu se slovenským sdružením Región Biele Karpaty zakládajícím členem sdružení právnických osob Euroregión Bílé – Biele Karpaty.

Předmětem činnosti RBK je všestranný rozvoj regionu Zlínského kraje a přilehlých příhraničních mikroregionů se zaměřením na přeshraniční spolupráci s partnerskými organizacemi ve Slovenské republice působícími na území Trenčínského kraje, kooperace a koordinace aktivit pro vytváření podmínek harmonického rozvoje příhraničních regionů a oblastí, jichž se dohoda týká v oblastech:

 • regionální rozvoj a územní plánování
 • doprava a komunikace, veřejná doprava
 • ochrana životního prostředí, především ochrana přírody
 • problematika nezaměstnanosti, dopravní obslužnosti, bydlení aj.
 • hospodářský rozvoj, zejména podpora drobného a středního podnikání
 • rozvoj zemědělství, údržba krajiny a rozvoj venkovských sídel
 • zdravotnictví a sociální péče
 • kultura, školství, volný čas, sport, prevence kriminality
 • turistika, agroturistika, cykloturistika a cestování
 • vzájemná pomoc v případě živelných pohrom a jiných katastrof
 • vzdělávací, informační a publikační činnost
 • zajištění jiných činností k dosažení cílů vyplývajících z těchto stanov

Stanovy sdružení k nahlédnutí zde.

Členové sdružení:

Mikroregion Luhačovské Zálesí

Mikroregion Luhačovské Zálesí je součástí Zlínského kraje a spadá do něj celkem 19 obcí. Rozkládá se na 98 km2 a má více než 22 tisíc obyvatel. Přirozeným spádovým střediskem obcí tohoto mikroregionu je především lázeňské město Luhačovice, jež se od roku 2003 stává obcí s rozšířenou působností. Většina obcí mikroregionu tedy spadá pod tento úřad. Významné místo v severovýchodní části zaujímá město Slavičín, které je i největším městem mikroregionu.

Kontakt: Mikroregion Luhačovské Zálesí, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice, web: http://www.luhacovskezalesi.cz, e-mail: kaspar@luhacovskezalesi.cz

Sdružení Mikroregion Rožnovsko

Mikroregion Rožnovsko se rozprostírá na severovýchodě zlínského kraje. Je tvořen městy Rožnov pod Radhoštěm, Zubří a obcemi Vidče, Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva, Hutisko-Solanec, Vigantice, Valašská Bystřice.

Kontakt: Město R. pod Radhoštěm, Masarykovo nám 128-129, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,  web: http://www.roznov.cz/sdruzeni-mikroregion-roznovsko/ds-1151, e-mail: kucera@roznov.cz

Mikroregion Vizovicko

Mikroregion Vizovicko je svazek sedmi obcí (Bratřejov, Jasenná, Lhotsko, Lutonina, Ublo, Vizovice, Zádveřice-Raková), jehož účelem je spolupráce a koordinace záměrů v oblasti hospodářství, zemědělství, kultury, sportu a sociální péče v členských obcích. Činnost mikroregionu zasahuje zejména do kategorií jako je cestovní ruch, doprava, regionální rozvoj, vodní hospodářství, životní prostředí a příroda.

Kontakt: Mikroregion Vizovicko, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice, web: http://www.masvas.cz/, e-mail: silvie.dolanska@vizovice.eu

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko je dobrovolným svazkem obcí dle § 49 a následujících zákona číslo 128/200 Sb., o obcích. Sdružení je právnickou osobou. Předmětem činnosti sdružení je koordinace postupů při řešení problémů týkajících se rozvoje samosprávy obcí, hospodářského, sociálního a kulturního života obcí a vztahů k orgánům státní správy a vyšších samosprávných celků. Mezi další aktivity mikroregionu patří podpora zemědělského a nezemědělského podnikání, řešení problémů a důsledků nezaměstnanosti, rozvoj a diversifikace nezemědělských půd, společná péče o památky v mikroregionu či využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy.

Kontakt: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, web: http://www.mikroregion-vsetinsko.cz/, e-mail: hovorakova@mikroregion-vsetinsko.cz

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy je už od roku 1998 partnerem veřejné správy, podnikatelů i neziskových organizací při snaze o efektivní čerpání evropských i státních dotací. Agentura je zájmovým sdružením právnických osob. V současnosti jsou členy sdružení Krajská hospodářská komora, Sdružením měst a obcí Východní Moravy, Institut pro regionální spolupráci a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Agentura je aktivní především ve Zlínském a Olomouckém kraji.

Kontrakt: Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín, web: http://www.rravm.cz, e-mail: rravm@rravm.cz

Statutární město Zlín

Statutární město Zlín vzniklo na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a je základním územním samosprávným společenstvím občanů. Město Zlín je s 85 tisíci obyvateli průmyslově-podnikatelským centrem regionu střední Moravy, jehož historie sahá daleko do středověku (první písemná zmínka se pojí k roku 1322), kdy byl Zlín řemeslnicko-cechovním střediskem pro okolní valašské osídlení, živící se převážně pastevectvím. Zlín byl sídelním městem majitelů panství a žil postupným rozvojem městské samosprávy. Změnu v tomto poklidném vývoji přinesla až průmyslová revoluce. Důležitým mezníkem zlínské historie se stal rok 1894, kdy zde byla založena obuvnická firma rodiny Baťových. Díky zcela vyjímečnému růstu a prosperitě firmy a vlivu Tomáše Bati, který byl též starostou města, se stal Zlín v meziválečném období moderním městským centrem, vynikající architektonickým stylem i životním tempem. Magistratměsta Zlína, v návaznosti na tradici, jež na zlínské radnici založil Tomáš Baťa v období jeho působení ve funkci starosty, podporuje podnikatelské aktivity a zve investory k účasti na společných projektech.

Kontakt: Statutární město Zlín, nám. Míru 12, 761 40 Zlín, web: http://www.zlin.eu,

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) je vrcholná vzdělávací a vědecko-výzkumná instituce, kterou lze charakterizovat velmi rychlým rozvojem, otevřeností světu, důrazem na vědu a výzkum a na spolupráci s praxí. Se svými 12 000 studenty se řadí ke středně velkým univerzitám v České republice.

Kontakt: UTB ve Zlíně, náměstí T.G.M. 5555, 760 01 Zlín, web: http://www.utb.cz

Sdružení pro rozvoj Soláně

Sdružení pro rozvoj Soláně je občanské sdružení založené v roce 2000. Vychází z myšlenek akademického malíře F. Podešvy a jeho myšlenky také realizuje. Zaměřuje se na kulturní a architektonickou tradici Valašska. V tomto duchu bylo vybudováno také Informační centrum a galerie Zvonice na Soláni. Sdružení aktivně přispívá k udržení a rozvoji kulturních a společenských akcí na Soláni.

Kontakt: Sdružení pro rozvoj Soláně, IC-Zvonice, Bzové 325, 756 05 Karolinka, web: www.zvonice.eu

Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko

Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko vznikl v roce 2001. Toto sdružení obývá v současné době více než 42 tisíc obyvatel a sestává se ze 18 obcí s rozlohou asi 230 km². Území mikroregionu leží v severní části okresu Vsetín a hraničí s mikroregiony Podhostýnsko, Vsetínsko, Rožnovsko a Hranicko. Do mikroregionu patří obce Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Kunovice, Krhová, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Poličná, Střítež nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Velká Lhota a Zašová.

Kontakt: Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko, Náměstí 7/5, 757 01  Valašské Meziříčí, web: http://www.meziricsko.cz/, e-mail: sulak@muvalmez.cz