Realizované projekty

Fond mikroprojektů

projekt v rámci programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013

Celkové náklady projektu 10 910 604,82 EUR, celkové náklady v ČR 6 874 228 EUR

V rámci projektu bylo zadministrováno na moravské straně hranice celkem 738 projektů. Z tohoto počtu bylo realizováno a následně zkontrolováno a proplaceno celkem 388 mikroprojektů, na jejichž financování šlo celkem 5 876 238,70 EUR. Projekty byly realizovány v celém zájmovém území, tj. ve Zlínském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji.

Realizované vlastní mikroprojekty RBK:
1. Děti zpívají dětem aneb netradiční opera

Celkové náklady projektu 1 018 351,90 Kč, dotace z ERDF 479 433,79 Kč

Hlavním cílem projektu bylo přispět k prohloubení přeshraniční spolupráce s důrazem na soudržnost a atraktivnost příhraničního regionu a zachování kulturního dědictví a tradic přenesením základních informací o opeře, jejím pojetí a historii v česko-slovenském příhraničí směrem k mladé generaci, a to formou nenásilného vzdělávání a vlastní činnosti při přípravě operního přestavení. Byl vytvořen a zrealizován vzdělávací pořad ve Zlíně, jehož interprety byli výherci soutěže ve Zlíně společně s profesionálními pěvci, došlo k prezentaci operního žánru netradiční formou divákům, kteří byli složeni ze žáků základních a uměleckých škol na české i slovenské straně hranice, z dětí dětských domovů, a dalších diváků z řad široké veřejnosti. Vzdělávací pořad zaujal svou formou nejen diváky, ale i mladé a začínající interprety, kteří měli možnost prezentovat své vlastní dovednosti před publikem a získat tak cenné zkušenosti a dovednosti pod vedením odborníků a tyto pak využít v dalším profesním či společenském uplatnění.

 2. Euroregion Bílé-Biele Karpaty – prezentace a nové platformy spolupráce

Celkové náklady projektu 492 186,23 Kč, dotace z ERDF 378 718,27 Kč

Mikroprojekt byl postaven na výměně zkušeností mezi jednotlivými členy sdružení Euroregionu Bílé – Biele Karpaty a dalšími partnery při realizaci přeshraniční spolupráce a navázání spolupráce s novými partnery a na prezentaci ER BBK navenek. Výstupem realizovaného mikroprojektu je prezentace aktivit Euroregionu na základě výsledků Marketingové a komunikační strategie navenek, například při veletrzích cestovního ruchu, uspořádání jednání a kulatých stolů k problematice přeshraniční spolupráce se subjekty přirozeně se na přeshraniční spolupráci podílejícími, případně se subjekty, které o přeshraniční spolupráci projevují cílený zájem. Výsledkem mikroprojektu je upevnění, rozšíření a zkvalitnění aspektů přeshraniční spolupráce na území Euroregionu Bílé – Biele Karpaty, zvýšení povědomí o přeshraniční spolupráci cílových skupin, založení nové platformy spolupráce v rámci území ERBBK – tj. zapojení Zlínského a Trenčianského samoprávného kraje do přeshraniční spolupráce na bázi euroregionálních aktivit, programových a strategických aktivit a přípravy nového plánovacího období.

3. Program pro udržitelný rozvoj Euroregionu Bílé-Biele Karpaty

Celkové náklady projektu 427 800,41 Kč, dotace z ERDF 340 795,70 Kč

Cílem projektu bylo vytvoření dlouhodobého programu Euroregionu Bílé-Biele Karpaty v oblasti udržitelného rozvoje pro území Zlínského a Trenčianského samosprávného kraje. Během projektu byly zmapovány hlavní potřeby a problémy území ER BBK – byla zpracována SWOT analýza území, hloubková analýza území, nastaveny specifické cíle Programu. Dále byly vytyčeny tři hlavní pilíře Programu v oblasti udržitelného rozvoje – 1. Lidský potenciál a podnikání, 2. Životní prostředí a doprava, 3. Cestovní ruch a kultura. Identifikací společných problémů a hledáním společných řešení na území ER BBK a společnou přípravou dlouhodobého programu došlo k síťování aktérů v území a k vytvoření fungujícího pracovního týmu Programu, který dále pokračuje na realizaci projektu, jehož cílem je vytvoření Programového dokumentu přeshraniční spolupráce ER BBK pro léta 2014-2020.

 4. Programový dokument přeshraniční spolupráce na území Euroregionu Bílé-Biele Karpaty v letech 2014-2020

Celkové náklady projektu 432 553,11 Kč, dotace z ERDF 331 575,11 Kč

Hlavním výstupem projektu je vytvoření společného dokumentu pro přeshraniční spolupráci na území Zlínského a Trenčínského samosprávného kraje, který může být ze strany obou samosprávných krajů využit jako strategický dokument přeshraniční spolupráce pro plánovací období 2014+. Vzniklý dokument posílí identitu přeshraničního území a na jeho základě bude stimulována přeshraniční spolupráce. Produktem spolupráce na realizaci projektu je také vznik nových partnerství mezi participujícími subjekty. Struktura dokumentu vychází ze společné dohody zainteresovaných subjektů – obsahuje popis území, analýzu a SWOT analýzu, porovnání statistických údajů v časové ose, strategickou část dle priorit a opatření, implementaci a hodnocení, zároveň vytvoří seznam prioritních projektů přeshraniční spolupráce. Upevnění sítě je krokem k další institucionalizaci vzájemných vztahů a ke vzniku přeshraničního komplexu vazeb, majícího ve svých strukturách širokou škálu aktérů přeshraniční spolupráce, zejména s ohledem na její udržitelnost. Vedlejším výstupem projektu je přenos know-how mezi všemi zúčastněnými subjekty a odborníky.

5. Sociální služby bez hranic

Celkové náklady projektu 549 068,74 Kč, dotace z ERDF 467 055,07 Kč

Projekt byl zaměřen na vypracování teoretické rešerše k problematice dostupnosti, potřebnosti, kvality, efektivnosti a udržitelnosti systému sociálních služeb. Kromě toho se projekt rovněž věnoval vypracování analytické studie zaměřené na výše uvedené otázky v rámci česko-slovenského pohledu. Průběžná expertní oponentura výstupů, která byla rovněž součástí projektu, byla zaměřena na kvalitu a správnost předkládaných informací. V rámci závěrečné fáze projektu proběhla široce navštívená prezentace projektu vybraným cílovým skupinám, především zástupcům státní správy a samosprávy a zástupcům organizací věnujících se sociální práci.

6. Vitrum pro Futurum

Celkové náklady projektu 531 694,90 Kč, dotace z ERDF 399 643,92 Kč

Nejvýznamnějším cílem, kterého bylo při řešení projektu dosaženo, byla prezentace výsledků projektu v podobě DVD zachycující práci studentů v tvůrčích dílnách, televizní shot a propagační materiály a zpracování Strategie další spolupráce. Nejpodstatnějším výstupem projektu je pak rozšíření a upevnění přeshraniční sítě aktérů z oblasti výchovy – vzdělávání, vědy – výroby a výzkumu sklářského umění a technologií. Takto vzniklá síť by měla být přípravou pro následnou institucionalizaci vzájemných vztahů. Vzniklé sdružení aktérů by mohlo nejen posílit identitu Euroregionu skla, jakožto nosného tématu ER BBK, ale zejména být schopno aktivně a adekvátně reagovat na potřeby dnešní ekonomické a společenské situace a stimulovat tak sklářský průmysl na obou stranách hranice. Vedlejším výstupem projektu je také přenos know how mezi studenty vzájemně, mezi studenty a podniky a mezi studenty, podniky a vysokými školami.

7. Rozvoj spolupráce ve Vitrum pro Futurum

Celkové náklady projektu 517 052,97 Kč, dotace z ERDF 436 677,73 Kč

Prohloubení přeshraniční spolupráce v oblasti sklářství v území ER BBK, konkrétně pak posílením stávajících kontaktů a vytvořením nových vazeb s regionální školou oděvní „SOŠ oděvní a služeb Vizovice“ na české straně a s regionální školou oděvní „Střední škola podnikání a služeb Trenčín“ na slovenské straně, to bylo hlavním cílem uvedeného projektu. Zároveň byly při přípravě sklářského klastru oslovovány další subjekty, dosud ve VFP nezapojené, ať už z řad vzdělávacích instituce či firem.
V rámci programu VPF došlo realizací projektu k rozvoji spolupráce a rozšíření síťové struktury o oděvní obor, čímž byl naplněn první specifický cíl, a díky cílené propagaci v rámci realizované aktivity „Společná prezentace škol a výstupů Tvůrčích dílen – módní přehlídky“ došlo ke zvýšení zájmu potencionálních žáků o studium tradičních technických oborů a byl tak naplněn i druhý specifický cíl mikroprojektu. Realizací projektu došlo také k oslovení a příslibu nových firem k zapojení se do programu VPF, tak možnosti účasti na Sklářském klastru.

8. Vitrum pro Futurum – sklářské sympozium

Celkové náklady projektu 377 718,17 Kč, dotace z ERDF 317 420,82 Kč

Hlavním cílem projektu byla prezentace oblasti sklářství a prohloubení přeshraniční spolupráce v této oblasti v území ERBBK vytvořením nových vazeb a posílením stávajících kontaktů. Tohoto cíle bylo dosaženo realizací společného mezinárodního sklářského sympozia, při kterém došlo k navázání nových kontaktů a vzniku nových, zatím neformálních partnerství v oboru sklářství. K dalšímu rozvoji spolupráce v programu VPF docházelo v rámci projektu při společných setkáních a jednáních, na kterých byly plánovány další kroky formalizace programu například formou sklářského klastru, kde při sympoziu probíhala individuální jednání s potenciálními členy klastru. Dále byly diskutovány možnosti realizace dalších společných přeshraničních projektů v rámci VPF. Lze říci, že prezentace sympozia a vytvoření prezentačních materiálů přispělo významně ke zvýšení povědomí o ER BBK – Euroregionu skla.

Udržitelnost vlastních projektů

Udržitelnost vlastních projektů – návrhy nových projektů

 

Program pro udržitelný rozvoj ER BBK

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

stitek_publicita_fmp

 

VITRUM PRO FUTURUM

??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????

 

stitek_publicita_fmp

Euroregion Bílé-Biele Karpaty na mapě

Fond mikroprojektů Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Slovenská republika – Česká republika 2004-2006

 

Spolupráce na projektech realizovaných RBK SK

Projektový rozvoj členskej základne a územia Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty – servisná činnosť pre územie ER BBK a rozvoj partnerstiev
Prieskum a vytvorenie siete projektov a služieb – HRADNÁ CESTA STRED

Cílem projektů bylo vytvořit společné produkty, námětové projekty a filozofie služeb pro produkt přeshraniční spolupráce založené na kulturním dědictví oblasti, která je tvořena hrady, zámky, památkami, které tvoří náměty pro společné projekty a produkty. Vrcholem projektů byla HRADNÁ CESTA STRED, tedy vytvoření sítě projektů a služeb. Výstupem projektů bylo vytvoření studie jako podkladu pro produkt přeshraniční spolupráce.

Vytváranie partnerstiev v oblasti využitia obnoviteľnýh zdrojov energie (OZE)

Cílem projektu bylo zvýšení podvědomí laické a odborné veřejnosti v oblasti využívání OZE se záměrem dosáhnout zvýšení podílu těchto zdrojů na celkové spotřebě a v oblasti snižování energetické náročnosti zvýšením efektivnosti využití jednotlivých forem energie a navazování vzájemné spolupráce a tvorba vhodných partnerství k prohloubení přeshraniční spolupráce v oblasti využívání a zavádění OZE. Projekt tak přispěl k rozvoji spolupráce v oblasti energetiky, v propagaci a aplikaci OZE v městech a obcích slovenské a české strany euroregtionu s pozitivním přeshraničním dopadem.

Modelový vzdelávací environmentálny program pre základné školy v Regióne Biele Karpaty

Hlavním cílem projektu byla změna obsahu vzdělávání a tvorba modelového vzdělávacího programu v oblasti environmentálního vzdělávání pro základní školy s využitím know-how České republiky a jejich dlouhodobých zkušeností v environmentálním vzdělávání. Na základě tří pracovních jednání byla vydána tisková zpráva a sborník ze semináře na CD nosičích a dále byla vydána publikace Vzorový environmentálny školský vzdelávací program pre základné školy v nákladu 400 ks + 400 ks rozšířené verze o náměty projektů na CD nosičích.

Euroregión skla – posilnenie verejného a súkromného partnerstva

Cílem projektu bylo podpořit rozvoj propojení veřejného a soukromého sektoru pomocí přípravy elektronické verze seznamu malých, středních a velkých sklářských a keramických podnikatelů a pokračovat v dokumentaci zanikajících ručních sklářských technologií pro budoucí generace.