REGION BÍLÉ KARPATY
 

Enviromentálna stratégia ER BBK

 

Počas implementácie iniciatívy INTERREG III A na roky 2004 – 2006 sa prejavil nielen v Trenčianskom kraji, ale aj na slovenskej strane slovensko – českej hranice vôbec, nedostatok projektov na riešenie problémov v oblasti životného prostredia. Na slovenskej strane ER BBK boli realizované v Opatrení 2.2. Rozvoj krajiny s ohľadom na environmentálne aspekty len dva projekty v hodnote 8,184 mil. Sk oproti 22 projektom v hodnote 87,576 mil. Sk na českej strane ER BBK.

 

Aby sa táto situácia neopakovala aj v období rokov 2007 – 2013, cezhraničná Programová pracovná skupina Spoločného programového dokumentu ER BBK (SPD ER BBK) odporučila združeniu Región Biele Karpaty zaoberať sa v rámci Plánu činnosti na rok 2007 prípravou na realizáciu Opatrenia č. 2.6. z SPD ER BBK – Ochrana prírody a krajiny a životného prostredia. Na naplnenie tohto odporúčania združenie Región Biele Karpaty pripravilo na rok 2007 projekt „Environmentálna stratégia Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty“. V rámci tohto projektu sme zrealizovali dňa 26. septembra 2007 vzdelávací seminár, ktorého hlavným cieľom bolo:

 

  • Poskytnúť účastníkom informácie o prioritách a opatreniach cezhraničnej spolupráce na roky 2007 – 2013 v Euroregióne Bílé-Biele Karpaty.
  • Vytvoriť kvalitný slovensko – český cezhraničný tím odborníkov, ktorý pripraví stratégiu a návrh prioritných spoločných projektov na implementáciu Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR z oblasti životného prostredia na roky 2007 – 2009 a zámery na roky 2010 – 2013.

 

Celý projekt, v rámci ktorého sa vzdelávací seminár realizoval, je prvým krokom zásadného významu pri príprave na budúce sedemročné implementačné obdobie v oblasti systematického riešenia problémov infraštruktúry životného prostredia a ochrany prírody a krajiny v cezhraničnej spolupráci na území Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty.

 

Aktivity po vzdelávacom seminári „Environmentálna stratégia Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty“

 

Hlavnou úlohou slovensko – českého pracovného tímu pre oblasť životného prostredia bolo podrobnejšie rozpracovať Prioritu 2 z SPD ER BBK – Rozvoj infraštruktúry ŽP a jej opatrenia.

 

  1.  pracovné stretnutie slovensko – českého pracovného tímu pre oblasť životného prostredia k návrhu environmentálnej stratégie ER BBK na r. 2007 – 2013 sa uskutočnilo 18. – 19. októbra 2007 v Nemšovej.
  • Tím spoločne navrhol priority a poradie dôležitosti riešení v jednotlivých oblastiach životného prostredia z dlhodobého a krátkodobého hľadiska, pričom vychádzal zo SWOT analýzy oblasti životného prostredia v SPD ER BBK. Ciele, ktoré stanovil, sú konkrétne, reálne, merateľné a každému zrozumiteľné. 

2.  pracovné stretnutie sa konalo v Trenčíne 4. októbra 2007. Úlohou členov pracovnej skupiny bolo na tomto stretnutí pripraviť konkrétne projekty do grantového programu Systém podpory euroregionálnych aktivít na rok 2008 zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom MVRR SR

  • Výstupom práce cezhraničnej pracovnej skupiny je publikácia Návrh priorít environmentálnej stratégie ER BBK na r. 2007 – 2013.

 

Realizáciou celého projektu sme naštartovali napĺňanie opatrení Spoločného programového dokumentu Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty o cezhraničnej spolupráci na roky 2007 – 2013 a Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013.

 

logo

Kontakt


Tel.: +420 576 510 073

E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz

 

 

 

Adresa: nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín

GPS: 49°13’14.704″N, 17°39’47.806″E

IČ: 708 49 153

Zasílání novinek

 

Pro zasílání novinek zadejte Vaši e-mailovou adresu:

© Region Bílé Karpaty 2018