REGION BÍLÉ KARPATY
 

GDPR

 

Logo

 

OBECNÁ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Region Bílé Karpaty (dále jen „RBK") je sdružením právnických osob podle Občanského zákoníku, založeným zakladatelskou smlouvou dne 10.2.2000. Orgány sdružení jsou Valné shromáždění, Správní rada a Dozorčí rada.

RBK zpracovává při realizaci projektu Fond malých projektů z programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních; GDPR).

Region Bílé Karpaty je správcem (v některých případech pouze zpracovatelem) osobních údajů.

1.      Kontaktní adresa správce: Region Bílé Karpaty, nám. T.G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín. tel.: +420 573 776 055, mob.: +420 739 612 340, email: gdpr@regionbilekarpaty.cz,

ID datové schránky: cq4v8gz.

2.      Kontaktní osobou ve věci zpracování osobních údajů je pověřenec pro ochranu osobních údajů Ing. Jana Smutná, e-mail: smutna@regionbilekarpaty.cz.

Kontaktní adresa Pověřence pro ochranu osobních údajů: Region Bílé Karpaty, nám. T.G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín. tel.: +420 573 776 055, mob.: +420 739 612 340, email: gdpr@regionbilekarpaty.cz, smutna@regionbilekarpaty.cz, ID datové schránky: cq4v8gz.

Region Bílé Karpaty jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účelem:

a)      Administrace a kontroly čerpání evropských fondů.

b)      Zajištění interních procesů.

c)      Vedení evidence kontaktních údajů pro zasílání informací.

d)      Vedení evidence osobních údajů v souvislosti s přihláškami na pořádané semináře a akce.

e)      Zajišťování smluvních vztahů.

Nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na RBK vztahují a dále na základě splnění úkolů kterými je RBK pověřeno. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že se jedná o zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, které plynou z právních předpisů na úrovni ČR i EU.

Osobní údaje se zpracovávají v souvislosti s procesem poskytování podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondy) a pro účely a potřeby realizace politiky soudržnosti prostřednictvím ESI fondů.

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektů údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím, není Regionu Bílé Karpaty uložena zvláštním právním předpisem, ze zvláštního zákona či veřejného zájmu anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.

Při zpracování osobních údajů u RBK nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Skartačním a archivačním řádem, který je vydán v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky vůči správci osobních údajů uplatňujte u Pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontakt je uveden v bodě 2.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 

 

Pokud jsou v RBK zpracovávány Vaše osobní údaje, máte právo:

 • požadovat od RBK informaci o zpracování osobních údajů;
 • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných v RBK;
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané RBK jsou nepřesné);
 • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných RBK, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/a RBK;
 • podat stížnost dozorovému orgánu;
 • v případě že dojde k porušení zabezpečení vašich osobních údajů, které bude mít za následek vysoké riziko pro vaše práva a svobody, bude vám toto bez zbytečného odkladu oznámeno.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vaším předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

RBK nepracuje s osobními údaji jinak než v rozsahu veřejného zájmu. Neprovádí podle zaslaných osobních údajů profilování ani žádné další zpracování osobních údajů, vyjma zákonných požadavků.

V souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů, článkem 14 odst. 3, poskytneme informace o osobních údajích:

 • v přiměřené lhůtě po získání osobních údajů, ale nejpozději do jednoho měsíce, s ohledem na konkrétní okolnosti, za nichž jsou osobní údaje zpracovávány,
 • nejpozději v okamžiku, kdy poprvé dojde ke komunikaci se subjektem údajů, mají-li být osobní údaje použity pro účely této komunikaci,
 • nebo nejpozději při prvním zpřístupnění osobních údajů, pokud je máme v úmyslu zpřístupnit jinému příjemci.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytné pro dodržení zákonných požadavků a jejich neposkytnutí může mít důsledky spočívající v nemožnosti čerpat prostředky z fondů ESI.

Osobní údaje mohou být dále, s ohledem na požadavky evropské či národní legislativy, poskytovány dalším subjektům pro potřeby evaluace či publicity.

Výčet subjektů není taxativní. Nad rámec uvedeného je možné, v případě existence příslušného zákonného důvodu nebo například při existenci nutnosti zajistit důležité cíle obecného veřejného zájmu předání Vašich údajů také jiným, v přehledu neuvedeným, subjektům.

 

 

logo

Kontakt


Tel.: +420 576 510 073

E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz

 

 

 

Adresa: nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín

GPS: 49°13’14.704″N, 17°39’47.806″E

IČ: 708 49 153

Zasílání novinek

 

Pro zasílání novinek zadejte Vaši e-mailovou adresu:

© Region Bílé Karpaty 2018