REGION BÍLÉ KARPATY
 

Valné zhromaždenie

 

Valné shromáždění je nejvyšším orgánem sdružení. Do jeho výlučné pravomoci patří:

 

 1. schvalování jednacího řádu a předsedajícího Valného shromáždění
 2. schvalování volebního řádu
 3. volba ověřovatele zápisu
 4. schvalování stanov a jejich změn formou písemného dodatku
 5. volba a odvolávání předsedy Správní rady volba a odvolávání členů Správní rady a Dozorčí rady
 6. každoroční schvalovaní plánu činnosti a rozpočtu sdružení
 7. schvalovaní Zprávy o činnosti a plnění rozpočtu sdružení za uplynulý rok
 8. přijímání nových členů sdružení
 9. určování výšky členských příspěvků a lhůty zaplacení
 10. rozhodovaní o vyloučení ze sdružení
 11. rozhodování o zrušení sdružení a způsobu likvidace majetku sdružení
 12. rozhodovaní v otázkách, které si Valné shromáždění vyhradí.

Řádné Valné shromáždění  svolává předseda Správní rady nejméně jednou za rok. V případě nečinnosti předsedy svolá Valné shromáždění místopředseda nebo členové Správní rady.

 

Předseda rady je povinen svolat mimořádné Valné shromáždění sdružení když:

a) o to požádá nejméně jedna třetina členů

 

b) o to požádá dozorčí rada

 

Valné shromáždění se svolává pozvánkou doručenou všem členům sdružení minimálně 10 dní před termínem jeho konání. Pozvánka musí obsahovat termín, místo a program .

Valné shromáždění je usnášeníschopné, když je přítomná nadpoloviční většina členů. Valné shromáždění rozhoduje prostou většinou  přítomných   členů.  Každý  člen sdružení má jeden hlas.

V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.

O jednání Valného shromáždění se vyhotovuje zápis. Podpisuje ho předseda Správní rady a osoba schválená Valným shromážděním jako zapisovatel.

logo

Kontakt


Tel.: +420 576 510 073

E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz

 

 

 

Adresa: nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín

GPS: 49°13’14.704″N, 17°39’47.806″E

IČ: 708 49 153

Zasílání novinek

 

Pro zasílání novinek zadejte Vaši e-mailovou adresu:

© Region Bílé Karpaty 2018