REGION BÍLÉ KARPATY
 

FAQ

 

Co  je vymezené území, ve kterém je možné realizovat aktivity projektu?

Jedná se o území Zlínského, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje v ČR a Trenčínského, Trnavského a Žilinského kraje v SR.Mimo toto území není možné aktivity realizovat.

 

Mohou být akciové společnosti či společnosti s ručením omezeným oprávněnými žadateli?

Mohou jimi být pouze v případě, že jsou minimálně z 80 % vlastněny veřejnoprávními subjekty a že tyto subjekty mají minimálně 80 % hlasovacích práv.

 

Co je to intervenční logika projektu?

Jde  o seznam aktivit, ze kterých si žadatel musí vybírat při přípravě projektu. Jiné aktivity nejsou povoleny. Minimálně jedna z vybraných aktivit musí mít definovány Ukazatele výstupů.

 

Jsou komplementární projekty bodově zvýhodněny?

V tomto programovém období nejsou komplementární projekty vůbec povoleny. To však neznamená, že nemůžete se svým slovenským partnerem předložit společné projekty na obou stranách hranice, v nichž si prohodíte role žadatele a přeshraničního partnera. Projekty však nemohou obsahovat shodné aktivity.

 

Je možné v rámci aktivit projektu vydat mapy upozorňující na komerční subjekty?

V rámci projektů přeshraniční spolupráce to není v případě, že budou uvedeny jejich obchodní názvy, možné. V tomto případě jde o státní podporu a projekt bude vyřazen.

 

Je možné podat stejný projekt jako v minulém programovém období?

Není to možné. Opakovaná podpora projektů je zakázána.

 

Je možné v malém projektu proplatit komukoliv cestovní náklady?

To bohužel není možné, cestovní náklady lze vyplatit jen těm, kteří mají uzavřenu v rámci projektu pracovní poměr či jakýkoliv typ dohody (DPP, DPČ).

 

Podepisují Žádost o přidělení NFP statutární zástupci všech projektových partnerů?

Statutární zástupci všech projektových partnerů podepisují pouze Dohodu a spolupráci partnerů na projektu. Žádost podepisují pouze statutární zástupci žadatele a hlavního přeshraničního partnera.

 

Lze financovat externí lektory z kapitoly 3 rozpočtu Náklady na expertízu a jiné externí služby?

Ano, lze. Fakturace však nesmí překročit částky, které odpovídají maximálním částkám uvedeným na stánkách Centra pro regionální rozvoj + odvody na sociální a zdravotní pojištění.

 

Ve formuláři žádosti nám nejdou otevřít rozklikávací políčka.

Formulář žádosti je odladěn na verzi MS Excel 2010 a vyšší. Ve starších verzích nemusí formulář fungovat správně.

 

Je možné v rámci jednoho projektu vybírat z více typů aktivit, nebo se projekt musí držet jen jedné ze zvolených typů aktivit?

V rámci jednoho projektu můžete aktivity vybírat z více typů aktivit, musí však odpovídat příslušné investiční prioritě. To znamená, že u projektů, jež jsou podány v investiční prioritě 6c, můžete vybírat všechny projektové aktivity z typů aktivit A, B, C, E, F, G, a u projektů, jež jsou podány v investiční prioritě 11b, můžete vybírat všechny projektové aktivity z typů aktivit I, J, K, L.

 

Některé přílohy nejdou zakliknout?

Tento problém se vyskytuje pouze u původní verze žádosti investiční priority 6c. V opravené verzi zveřejněné 2.2.2018 už byl tento problém odstraněn. Nemusíte žádost přepisovat, přílohy zaškrtněte ručně.

 

Musí obce kraje a jejich rozpočtové a příspěvkové organizace dokládat rozhodnutí příslušného orgánu (rady či zastupitelstva), že mají zajištěno financování celého projektu?

Ano – Správce – VP bude požadovat před vydáním Oznámení v souladu s přílohou II.7 PpŽaKU usnesení, které bude obsahovat rozhodnutí o zajištění financování ve výši 15 % – 100 % malého projektu.

logo

Kontakt


Tel.: +420 573 776 055 / 058

E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz

 

 

 

Adresa: nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

GPS: 49°13’14.704″N, 17°39’47.806″E

IČ: 708 49 153

Zasílání novinek

 

Pro zasílání novinek zadejte Vaši e-mailovou adresu:

© Region Bílé Karpaty 2018