REGION BÍLÉ KARPATY
 

O regióne Biele Karpaty

 

Región Biele Karpaty je národným združením právnických osôb, ktoré spolu s českým združením Region Bílé Karpaty tvoria spoločné cezhraničné združenie Euroregión Bílé-Biele Karpaty.

 

Vznik združenia:

Na ustanovujúcom Valnom zhromaždení dňa 7.12. 1999 so sídlom v Trenčíne a zaregistrovaný bol ako združenie právnických osôb podľa § 20f až § 20j Občianskeho zákonníka Rozhodnutím Krajského úradu v Trenčíne zo dňa 28. 12. 1999.

 

Zakladajúci členovia:

 1. Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia,
 2. Trenčianska univerzita,
 3. Spoločnosť pre trvalo udržateľný život, odbočka Biele Karpaty
 4. Trenčianske neformálne združenie
 5. Asociácia súkromných stavebných podnikateľov SR
 6. Trenčianska regionálna rozvojová agentúra
 7. Slovenská živnostenská komora
 8. Regionálna lekárska komora Trenčín
 9. Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Trenčín
 10. Trenčianska regionálna komora SOPK

 

Súčasní členovia:

 1. Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia, Trenčín
 2. Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
 3. Trenčianska regionálna komora SOPK
 4. LEVAGRI & CO., a.s. Trenčín
 5. Mesto Trenčín
 6. Regionálne združenie Mikroregión Vlára-Váh
 7. Združenie obcí Mikroregión Machnáč – Inovec
 8. Trenčiansky samosprávny kraj

 

Poslanie združenia:

všestranný rozvoj regiónu Trenčianskeho kraja so zameraním na cezhraničnú spoluprácu s partnerskými organizáciami v Českej republike pôsobiacimi na území Zlínskeho kraja. V záujme vytvárania podmienok na vzájomné spoznávanie, kooperáciu a koordináciu činnosti spolupracovať v oblastiach a  aktivitách:

* životné prostredie a priestorové plánovanie * poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo * doprava, komunikácie a technická infraštruktúra * ekonomika, zamestnanosť, ľudské zdroje, cestovný ruch * zdravotnícka a sociálna starostlivosť * školstvo, výskum, kultúra * konzultovanie a spracovanie projektových žiadostí * vzdelávacia, informačná a publikačná činnosť * poriadania seminárov a konferencií * spolupráca s ďalšími euroregiónmi

 

Orgány združenia:

 

Najvyšší orgán je Valné zhromaždenie členov. 7-členná Správna rada i 3 členná Dozorná rada sú volené na obdobie 4 rokov.

 

Členovia prvej Správnej a Dozornej rady:

Ing. Jozef Žiška, predseda Združenia miest a obcí Stredného Považia – predseda RBK

Dagmar Lišková, predseda STUŽ, odbočka Biele Karpaty – podpredsedníčka RBK

Ing. Jozef Gerliczy, riaditeľ Trenčianskej regionálnej rozvojovej agentúry

Branislav Cvacho, Trenčianske neformálne združenie

Ing. Stanislav Foltín, riaditeľ Trenčianskej regionálnej komory SOPK

Doc.Ing. Marek Liška, DrSc., Trenčianska univerzita

(siedmym členom bez práva hlasovať bol zástupca Krajského úradu v Trenčíne Ing. Viliam Cagala)

 

Ján Mindár, Združenie miest a obcí Stredného Považia

Ing. Stanislav Dreisig, Slovenská živnostenská komora Trenčín

Ing. Miroslav Krčík, Asociácia súkromných stavebných podnikateľov SR – predseda Dozornej rady

Súčasní členovia Správnej a Dozornej rady:

Viď Orgány združenia.

Euroregión i národné združenia realizujú strategické programy prostredníctvom cezhraničných projektov podávaných z národnej úrovne. Projekty každoročne plánuje a predkladá 8 členná Pracovná skupina Správnej rady ER BBK na pripomienkovanie Správnej rade ER BBK a tá prostredníctvom Plánov činnosti a rozpočtov RBK SR a RBK ČR na konkrétny rok na schválenie Valnému zhromaždeniu ER BBK

 

Realizované projekty Regiónom Biele Karpaty do roku 2008 a v roku 2009:

Projekty sú delené podľa nosných programov RBK a ER BBK, t. j. servisná činnosť pre členov a územie ER BBK (SČ), cestovný ruch (CR), životné prostredie (ŽP), rozvoj vidieka (RV) a Vitrum pro futurum (VF):

 

SČ:

Vybudovanie sekretariátu ER BBK – 2001

Semináre o procese uchádzania sa a manažovaní projektov z predvstupových fondov EÚ – 2001

Činnosť Európskeho informačného centra – 2001, 2002, 2003, 2003-2004

Dlhodobý rozvoj ľudských zdrojov ER BBK – 2002

Rozvoj a prezentácia cezhraničnej spolupráce v ER BBK – 2003-2004

Príprava implementácie komunitnej iniciatívy Interreg III A v ER BBK – 2003, 2004

 

CR:

Predprojektová štúdia osadenia infraštruktúrnych prvkov na značených cyklotrasách v území ER BBK – 2004

Predprojektová štúdia infraštruktúry Ciest kultúrnym dedičstvom v území ER BBK – 2004

Zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce v propagačných aktivitách kultúrneho a prírodného potenciálu v ER BBK – 2005

Hradná cesta Stred – 2007

Prieskum a vytvorenie siete projektov a služieb – Hradná cesta stred – 2008

Hradná cesta v ER BBK – prezentácia konkrétnych produktov – 2009

Za výhľadmi, na chaty, za perlami a unikátmi ER BBK – 2009

 

RV:

Posilnenie líderských schopností žien z prihraničných vidieckych komunít ER BBK – 2003, 2004

Vzdelávanie v oblasti rozvoja vidieckych komunít – 2005

Cezhraničné vzdelávanie na posilnenie a rozvoj vidieckych  komunít v ER BBK – 2007

Prezentácia vidieckeho priestoru ER BBK – 2008, 2009

 

SČ:

Príprava Spoločného programového dokumentu ER BBK na roky 2007- 2013  – 2005

Spracovanie Spoločného programového dokumentu ER BBK na roky 2007- 2013   – 2006

Príprava na implementáciu OP cezhr. spolupráce SR – ČR na roky 2007–2013 v ER BBK – 2007

Euroregióny spoločne IV – 2007

Projektový rozvoj členskej základne a územia ER BBK – servisná činnosť pre územie ER BBK – 2008

Podpora činnosti združenia Región Biele Karpaty – 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

 

VF:

VITRUM PRO FUTURUM, ER BBK  – euroregión skla – 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

Euroregión skla – posilnenie verejného a súkromného partnerstva – 2008

Podpora zachovania sklárstva na území ER BBK – 2009

 

ŽP:

Druhotné spracovanie drevného odpadu (biomasy) v RBK – 2003

Environmentálna stratégia ER BBK – 2007

Vytváranie partnerstiev v oblasti využitia využitia obnoviteľných zdrojov energie – 2008

Modelový vzdelávací environmentálny Program pre základné školy v Regióne Biele Karpaty – 2008

Obnoviteľné zdroje pre Biele Karpaty – 2009

 

Projektoví manažéri Regiónu Biele Karpaty realizovali počas 9 rokov 44 cezhraničných projektov v celkovej hodnote 602.842 € (18.161.200 Sk), z toho 36 projektov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MVRR SR a 8 projektov z iných zdrojov (Delegácia EK v SR, z programu Phare, MF SR, NPOA, Nadácia Ekopolis) aj vďaka svojim partnerom a spolupracovníkom.

 

Vertikálna spolupráca Regiónu Biele Karpaty

Asociácia Európskych Prihraničných Regiónov a EÚ * Slovensko – česká / Česko – slovenská medzivládna komisia * MZV SR * MVRR SR a MMR ČR * MV SR * Fórum Euroregiónov Slovenska

Horizontálna spolupráca Regiónu Biele Karpaty

 

Sociálni partneri – vďaka zastúpeniu všetkých troch sektorov už v členskej základni

 

Odborné tímy RBK – pôvodne bolo 11 odborných tímov RBK a 11 hovorcov, od roku 2006 sa vykryštalizovali odborné tímy podľa priorít a potrieb RBK: * Ekonomika a zamestnanosť * Cestovný ruch * Životné prostredie * Euroregión skla * Vidiecke líderky

 

Region Bílé Karpaty, Zlín, ČR

 

Regionálne rozvojové agentúry z Trenčianskeho kraja

 

Trenčiansky samosprávny kraj a Zlínsky kraj

logo

Kontakt


Tel.: +420 576 510 073

E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz

 

 

 

Adresa: nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín

GPS: 49°13’14.704″N, 17°39’47.806″E

IČ: 708 49 153

Zasílání novinek

 

Pro zasílání novinek zadejte Vaši e-mailovou adresu:

© Region Bílé Karpaty 2018