REGION BÍLÉ KARPATY
 

Sociální služby bez hranic

 

Cíle projektu:

Jak už sám název napovídá, hlavním záměrem projektu je přispět k definování a vytvoření optimální sítě sociálních služeb a jejich možného propojení na území Zlínského a Trenčínského kraje. Za tímto účelem byl sestaven jednotný projektový tým, který se sestává ze zástupců všech zapojených partnerů.

Partneři projektu:

  • Region Bílé Karpaty – žadatel projektu a gestor přeshraniční spolupráce a zajištění přeshraničních dopadů projektu;
  • Región Biele Karpaty – přeshraniční partner projektu, který je tradičním partnerem RBK ČR a rovněž gestorem přeshraniční spolupráce a zajištění přeshraničních dopadů projektu;
  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Trenčianska univerzita Alexandera Dubčeka v Trenčíně – partner a přeshraniční partner, kteří mají v gesci odbornou stránku projektu. Oba partneři mají bohaté zkušenosti s problematikou sociálních služeb, zejména pak se samotným analyzováním této oblasti;

Popis projektu a jeho výstupů:

Náplní projektu je realizace několika na sebe navazujících dílčích aktivit, které jsou rozděleny mezi jednotlivé členy projektového týmu. Tyto aktivity budou postupně realizovány na základě stanoveného harmonogramu.

 

  • Základem, pro podrobnou analýzu vnějších podmínek a současného stavu v oblasti poskytování sociálních služeb na území Euroregionu Bílé – Biele Karpaty, je plánované dotazníkové šetření, ve kterém budou osloveny všechny obce Zlínského a Trenčínského kraje.
  • Údaje, získané z dotazníkového šetření, pak budou doplněny vypracovanou teoretickou rešerší k problematice dostupnosti, potřebnosti, kvality, efektivnosti a udržitelnosti systému sociálních služeb.
  • Hlavním výstupem projektu bude analytická studie, do které budou zapracovány poznatky z obou předchozích aktivit.
  • Jednotlivé výstupy projektu budou průběžně procházet externí oponenturou prostřednictvím regionálních odborníků v rámci činnosti Pracovní skupiny Programu pro udržitelný rozvoj území ER BBK – Lidský potenciál a podnikání. Závěry z oponentur budou následně zapracovány do výsledků analytické studie.
  • Závěrem projektu bude prezentace výstupů na odborném semináři, který bude určen odborné veřejnosti veřejné správy a dále subjektům v oblasti sociálního podnikání. Výsledné studie budou dále prezentovány na internetových stránkách partnerů projektu, čímž budou dostupnými všem subjektům v území dopadu (Zlínský kraj a Trenčianský samosprávny kraj) i mimo něj.

Přínosy projektu:

Hlavním přínosem projektu bude zmapování doposud neanalyzovaných vnějších podmínek a současného stavu v oblasti poskytování sociálních služeb v České republice a na Slovensku, přístupů Zlínského kraje a Trenčianského samosprávneho kraja (resp. obcí na jejich území) k zajišťování systému sociálních služeb, zejména prostřednictvím srovnávací analýzy kvalitativních a kvantitativních ukazatelů. Při samotné analýze budou řešeny i otázky měřitelnosti a komparace jednotlivých ukazatelů na obou stranách hranice, v analytické studii pak bude poukázáno na klady a zápory současného systému poskytování sociálních služeb v obou zemích, zejména z pohledu legislativního, koncepčního, organizačního, personálního či finančního a rovněž budou řešeny otázky možného propojení obou národních systémů sociálních služeb v kontextu sousedství obou států, resp. jejich členství v Evropské unii. Projekt svou podstatou zároveň naplňuje dílčí část jedné z priorit Programu pro udržitelný rozvoj území Euroregionu Bílé-Biele Karpaty – území Zlínského kraje a Trenčianskéhosamosprávneho kraja na roky 2014 – 2029 v oblasti přeshraniční spolupráce, konkrétně pak specifický cíl 1.4 Programy řešení společných sociálních problémů. V neposlední řadě výstupy projektu přispějí k optimalizaci sítě sociálních služeb na území obou krajů.

logo

Kontakt


Tel.: +420 576 510 073

E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz

 

 

 

Adresa: nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín

GPS: 49°13’14.704″N, 17°39’47.806″E

IČ: 708 49 153

Zasílání novinek

 

Pro zasílání novinek zadejte Vaši e-mailovou adresu:

© Region Bílé Karpaty 2018