REGION BÍLÉ KARPATY
 

Předložení žádosti

 

1.  Jak zaměřit projekt, aby měl přidanou hodnotu?

Projekt by měl být nastaven dle intervenční logiky. Je třeba, aby byl projekt provázaný a měl hlubší význam. Je vhodné dopředu projekt zkonzultovat se Správci, kteří navedou projekt na vyšší přidanou hodnotu.

 

2. Lze podepsat žádost elektronicky? 

Ne, je požadován originální podpis žádosti Žadatel i Hlavního přeshraničního partnera. Nejsou akceptovány žádosti předložené s elektronickým podpisem ani žádosti s nascanovaným podpisem. 

 

3. Lze v projektu kombinovat aktivity?

Ano, aktivity lze kombinovat, ale musí být konzistentní a logicky na sebe navazovat. V projektu lze kombinovat až 4 aktivity, ale je nutné dbát na soulad s typy aktivit a na soulad se zamřením na projekt. Na hlavní aktivity musí navazovat i měřitelné ukazatele. Další doplňkové aktivity musí odpovídat projektovému záměru.

 

4. Jaké jsou podmínky pro zbudování nebo modernizaci stezek či cyklistických cest v rámci projektu?

Stezka (...trasa, chodník, cyklistická cesta) musí vést z bodu A do bodu B. Úprava povrchu není podmínkou pro vybudování stezky. Povrch stezky musí být průchozí a musí mít význam. Pro naplnění MU je třeba na trase z místa A do B umístit informační tabule, lavičky nebo odpočívadla. K těmto místům musí být zajištěn a udržován přístup (čištění, vysekání, nový povrch). Poté je MU naplněn.

Doplňkové aktivity, jako směrníky se do MU nezapočítávají.

 

5. Jednou z aktivit projektu MP je zmapování trasy, dle kterého bude umístěno ukotvené značení do země. Trasa by mohla vést přes různé soukromé vlastníky pozemků a nemovitostí. Kdy dodat souhlasy vlastníků a LV?

V době předložení projektu je nutné znát trasu značené stezky a před vydáním Oznámení musí žadatel vědět, zda budou vlastníci souhlasit. Před Oznámením musí dodat souhlasy a LV dotčených vlastníků.

 

6. Je možné realizovat projekt v období pandemie COVID-19?

Přeshraniční spolupráce není jen o fyzickém sekávání. Toto setkávaní může být i provedeno skrz online formu. Jde o navázání přeshraničních vztahů, kontaktů a o propojení lidí. I přes období pandemie COVID-19 je možno nalézt různá východiska, aby projekt přinesl přidanou hodnotu do obou regionů.

 

7. Je možné umístit např. na plakáty další loga sponzorů? Není to považováno za veřejnou podporu?

Pokud jsou uvedeny loga bez popisu, není to považováno za veřejnou podporu. Loga programu musí být vždy větší než loga sponzorů.

 

8. Co  je vymezené území, ve kterém je možné realizovat aktivity projektu?

Jedná se o území Zlínského, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje v ČR a Trenčínského, Trnavského a Žilinského kraje v SR.Mimo toto území není možné aktivity realizovat.

 

9. Mohou být akciové společnosti či společnosti s ručením omezeným oprávněnými žadateli?

Mohou jimi být pouze v případě, že jsou minimálně z 80 % vlastněny veřejnoprávními subjekty a že tyto subjekty mají minimálně 80 % hlasovacích práv.

 

10. Co je to intervenční logika projektu?

Jde  o seznam aktivit, ze kterých si žadatel musí vybírat při přípravě projektu. Jiné aktivity nejsou povoleny. Minimálně jedna z vybraných aktivit musí mít definovány Ukazatele výstupů.

 

11. Jsou komplementární projekty bodově zvýhodněny?

V tomto programovém období nejsou komplementární projekty vůbec povoleny. To však neznamená, že nemůžete se svým slovenským partnerem předložit společné projekty na obou stranách hranice, v nichž si prohodíte role žadatele a přeshraničního partnera. Projekty však nemohou obsahovat shodné aktivity.

 

12. Je možné v rámci aktivit projektu vydat mapy upozorňující na komerční subjekty?

V rámci projektů přeshraniční spolupráce to není v případě, že budou uvedeny jejich obchodní názvy, možné. V tomto případě jde o státní podporu a projekt bude vyřazen.

 

13. Je možné podat stejný projekt jako v minulém programovém období?

Není to možné. Opakovaná podpora projektů je zakázána.

 

14. Je možné v malém projektu proplatit komukoliv cestovní náklady?

To bohužel není možné, cestovní náklady lze vyplatit jen těm, kteří mají uzavřenu v rámci projektu pracovní poměr či jakýkoliv typ dohody (DPP, DPČ).

 

15. Podepisují Žádost o přidělení NFP statutární zástupci všech projektových partnerů?

Statutární zástupci všech projektových partnerů podepisují pouze Dohodu a spolupráci partnerů na projektu. Žádost podepisují pouze statutární zástupci žadatele a hlavního přeshraničního partnera.

 

16. Lze financovat externí lektory z kapitoly 3 rozpočtu Náklady na expertízu a jiné externí služby?

Ano, lze. Fakturace však nesmí překročit částky, které odpovídají maximálním částkám uvedeným na stánkách Centra pro regionální rozvoj + odvody na sociální a zdravotní pojištění.

 

17. Ve formuláři žádosti nám nejdou otevřít rozklikávací políčka.

Formulář žádosti je odladěn na verzi MS Excel 2010 a vyšší. Ve starších verzích nemusí formulář fungovat správně.

 

18. Je možné v rámci jednoho projektu vybírat z více typů aktivit, nebo se projekt musí držet jen jedné ze zvolených typů aktivit?

V rámci jednoho projektu můžete aktivity vybírat z více typů aktivit, musí však odpovídat příslušné investiční prioritě. To znamená, že u projektů, jež jsou podány v investiční prioritě 6c, můžete vybírat všechny projektové aktivity z typů aktivit A, B, C, E, F, G, a u projektů, jež jsou podány v investiční prioritě 11b, můžete vybírat všechny projektové aktivity z typů aktivit I, J, K, L.

 

19. Některé přílohy nejdou zakliknout?

Tento problém se vyskytuje pouze u původní verze žádosti investiční priority 6c. V opravené verzi zveřejněné 2.2.2018 už byl tento problém odstraněn. Nemusíte žádost přepisovat, přílohy zaškrtněte ručně.

 

20. Musí obce kraje a jejich rozpočtové a příspěvkové organizace dokládat rozhodnutí příslušného orgánu (rady či zastupitelstva), že mají zajištěno financování celého projektu?

Ano – Správce – VP bude požadovat před vydáním Oznámení v souladu s přílohou II.7 PpŽaKU usnesení, které bude obsahovat rozhodnutí o zajištění financování ve výši 15 % – 100 % malého projektu.

 

logo

Kontakt


Tel.: +420 573 776 055 / 058

E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz

 

 

 

Adresa: nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

GPS: 49°13’14.704″N, 17°39’47.806″E

IČ: 708 49 153

Zasílání novinek

 

Pro zasílání novinek zadejte Vaši e-mailovou adresu:

© Region Bílé Karpaty 2018