REGION BÍLÉ KARPATY
 

Přeshraniční kulaté stoly

 

K riešeniu konkrétnych problémov cezhraničnej spolupráce organizuje ER BBK tzv. okrúhle stoly za účasti regionálnych odborníkov, kompetentných odborných inštitúcií a rezortných ministerstiev. Závery a návrhy na riešenia postupuje ER BBK Slovensko-českej a Česko-slovenskej medzivládnej komisii pre cezhraničnú spoluprácu, kompetentným rezortom a inštitúciám.

 

Prvý okrúhly stôl sa uskutočnil 5. 6. 2001 na MsÚ v Trenčíne k problémom dopravného prepojenia v ER BBK, so záverečným stanoviskom:

 

 1. Z dlhodobého hľadiska dosiahnuť zodpovedajúce prepojenie oboch štátov, prostredníctvom rýchlostných komunikácií:

a) R 49 Střelná – Púchov

 

b) R 50 Drietoma – Starý Hrozenkov

2. Krátkodobé opatrenia, ktoré predstavujú prípravu a spracovanie projektu riešiaceho jestvujúce prepojenia SR a ČR na kvalitatívne vyššej úrovni.

Vzhľadom na silné ekonomické väzby medzi obidvoma krajinami je súčasný stav v cestnom prepojení nedostatočný. Prehodnotením diaľničného prepojenia D1 v úseku Brno – Trenčín musí viesť k novým riešeniam zodpovedajúcim terajším aj budúcim požiadavkám.

 

 

Nasledoval okrúhly stôl k problematike záchranných služieb a požiarnej ochrany - 10. 9. v Nivnici,

 

 k problémom vzájomného zamestnávania občanov 5. 11. 2002 v Trenčíne,

 k problémom cestovného ruchu prihraničných oblastí ER BBK 18. 7. 2002 v Trenčíne, so závermi:

 

 1. Formy spolupráce v oblasti CR – stretnutia stálej cezhraničnej pracovnej skupiny odborníkov CR od definovania priorít po vytvorenie spoločných produktov CR, okrúhle stoly ku konkrétnym problémom CR, konferencia k stratégii rozvoja CR do r. 2006, spoločná propagácia a vytvorenie informačného systému.
 2. Slovenská strana pripraví návrh dátumu, miesta, programu a účastníkov na 2-dňové septembrové rokovanie odborníkov CR a zašle ich na doplnenie českej strane do 14. 8. 2002.
 3. Česká strana osloví svojich odborníkov z CR a doplní stály pracovný tím do nasledujúceho stretnutia v 35. týždni.
 4. Obe strany pripravia návrhy na program, prednášajúcich a účastníkov na konferenciu o CR v ER BBK a po vzájomnej elektronickej diskusii do 35. týždňa uzavrú obsah pozvánky.
 5. Sekretariáty RBK SR a ČR spracujú návrh harmonogramu ďalších pracovných stretnutí spoločného tímu pre CR na obdobie september 2002 – apríl 2003 do stretnutia v 35. týždni.

k rozvoju cestovného ruchu v ER BBK 20. 11. 2002 v Rožnově pod Radhoštěm,

k spolupráci so Zlínskym a Trenčianskym samosprávnym krajom 25. 3. 2003 v Trenčíne, so závermi:

 

 1. Zvolať ďalšie rokovanie ER BBK, Trenčianskeho samosprávneho kraja, Zlínskeho kraja a regionálnych rozvojových agentúr k výberu cezhraničných investičných projektov na spracovanie predprojektovej dokumentácie a
 2. K stratégii krokov výberu a spracovania projektov na roky 2003/04 = menovať svojich zástupcov do 20 dní, t. j. do 15. 4. 2003 a nahlásiť písomne (e-mailom) na sekretariát ER BBK v Trenčíne
 3. Zvolať aktuálne ďalšie spoločné okrúhle stoly k:

a)       príprave štruktúr a projektov pre program INTERREG III.A na obdobie 2004/06

 

b)       urobiť analýzu ponuky aktuálnych grantových schém na oboch stranách hranice

 

k cezhraničným problémom malého a stredného podnikania28. 4. 2003 v Trenčíne, so závermi:

 

 1. Vytvoriť tlak na zmenu legislatívy MSP
 2. Presadiť zmenu bankového systému dostupnosti pre MSP
 3. Spolupracovať pri spracovaní koncepcie regionálneho školstva na národných a spoločnej úrovni v ER BBK
 4. Vytvoriť podmienky na udržanie absolventov v regióne, najmä v prihraničných oblastiach ER BBK
 5. Vzájomne sa informovať o verejných súťažiach v prihraničných regiónoch a vypracúvať rešerš pre obchodné prípady
 6. Po odboroch analyzovať MSP (výroba, nové technológie, inovačné programy…) a určiť priority rozvoja
 7. Zmapovať všetky dostupné podporné schémy na podporu firiem na oboch stranách hranice
 8. Vytvoriť systém vzájomnej informovanosti
 9. Podporiť spoločné odborové workshopy – odbytové možnosti, trhy, spájanie firiem.
 10. Na realizáciu vyššie uvedených bodov vytvoriť cezhraničnú pracovnú skupinu MSP.

okrúhly stôl zástupcov školstva na tému Význam remesiel pre rozvoj ER BBK z pohľadu rozvoja zamestnanosti v prihraničných oblastiach – pri príležitosti výstavy UČEŇ Trenčín 21. 5. 2003,

 

k problémom a projektom cezhraničnej spolupráca 31. 10. 2003 v Zlíne

k zjednoteniu zberu štatistických údajov v oblasti cestovného ruchu 20. 5. 2004 v Trenčíne, so závermi:

 

 1. Okrúhly stôl sa uskutočnil v súlade so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o dobrom susedstve, priateľských vzťahoch a spolupráci z roku 1993 a v rámci podpory myšlienky vytvorenia stabilnej spolupráce, partnerstva a v záujme rozvoja priateľských vzťahov medzi susediacimi pohraničnými regiónmi v Slovenskej republike a Českej republike.
 2. Zástupcovia zúčastnených inštitúcií konštatujú prínos cezhraničného stretnutia v ujasnení si kompetencií, možností a procesu zmien zberu štatistických údajov na Slovensku a v Čechách na národných, rezortných a regionálnych úrovniach.
 3. Dáta zbierané v oblasti cestovného ruchu na národných úrovniach, poskytované oboma štatistickými úradmi, sú zbierané a spracované podľa rovnakej platnej metodiky, a preto v nich nemôžu byť významné rozdiely.
 4. Odborné tímy Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty musia jasne definovať rozdiely a potreby zberu údajov a prerokovať ich s kompetentnými rezortmi (mimoriadna štatistika) alebo krajskými štatistickými úradmi.

K zmenám hraničného režimu na slovensko-českej hranici 22. 6. 2004 v Trenčíne, so záverečným vyhlásením:

 

 1. Prítomní účastníci slovensko-českého okrúhleho stola k novele Zmluvy medzi Slovenskou a Českou republikou si opäť potvrdili, že pripravovaná zmluva regulovaním pohybu zhoršuje podmienky života občanov prihraničného územia i turistického ruchu v tomto území.
 2. Vyzývame kompetentné ministerstvá, aby opätovne prehodnotili a našli najvhodnejšie riešenie hraničného režimu pre občanov prihraničnej oblasti na slovensko-českej hranici, resp. zvážili ponechanie pôvodnej Zmluvy medzi Slovenskou a Českou republikou z 29. 10. 1992 v znení Zmluvy zo dňa 18. 8. 1997 v platnosti.
 3. Žiadame ministerstvá vnútra SR a ČR, aby včas a rovnako informovali dotknuté regionálne inštitúcie o pripravovaných zmenách hraničného režimu na spoločnej hranici.
 4. Vyzývame Ministerstvo vnitra ČR a Ministerstvo vnútra SR, aby riešili problém cestovania detí do 15 rokov z prihraničných oblastí na hromadné súpisky.

 

K cieľu Európska teritoriálna spolupráca v rokoch 2007 – 2013 - 15. 11. 2005 v Trenčíne, so závermi:

 

 1. Pri tvorbe národných strategických referenčných rámcov zadefinovať jasné finančné kompetencie krajských samospráv a na slovenskej strane i riadiacich kompetencií samosprávnych krajov. Tak, ako na českej strane, zaradiť do slovenského NSRR samostatné implementačné regionálne operačné plány na úrovni NUTS II, resp. úrovni NUTS III.
 2. Prítomní sa zhodli na vzájomnom pripomienkovaní programových dokumentov pripravovaných na roky 2007-13 v oblasti cezhraničnej spolupráce a na spoločnom zorganizovaní III. konferencie ER BBK v októbri 2006 k vyhodnoteniu predchádzajúcej a perspektívam budúcej cezhraničnej spolupráce na území ER BBK, t. j. Zlínskeho a Trenčianskeho kraja.
 3. Aj v budúcnosti sa navzájom informovať o pripravovaných príspevkoch do programu a presadzovať spoločné stanoviská na zasadnutiach Slovensko-českej / Česko-slovenskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu. Na 5. zasadnutí komisie v Skalici žiadať na oboch stranách hranice rovnako včasné informácie z centrálnej úrovne o pripravovaných cezhraničných rokovaniach s regionálnou úrovňou.
 4. Zástupcovia TSK i ZK vyjadrujú súhlas s účasťou na prípravných rokovaniach k možnému vytvoreniu EGTC euroregiónov Beskydy a Bílé-Biele Karpaty.

 

K zvyšovaniu využiteľnosti odpadov a obnoviteľné zdroje energie 11. 10. 2007 v Trenčíne, so závermi:

 

 1. Rozdiely a odlišnosti v systéme podpory využitia OZE na území oboch štátov ako aj možnosti energetického využitia biologicky rozložiteľných odpadov z mäsopriemyslu a z bitúnkov majú negatívny dopad na slovensko – českú cezhraničnú spoluprácu, predovšetkým pri spracovaní a realizácii spoločných projektov s českou stranou. Uvedené je spôsobené skutočnosťou, že prevádzka zariadení na využívanie obnoviteľných energetických zdrojov je v týchto partnerských krajinách značne rozdielna, čo stavia projekty na jednej strane hranice do pozície ekonomicky nerealizovateľných. Z tohto dôvodu účastníci okrúhleho stola odporúčajú realizovať výstupy cez Č – S medzivládnu komisiu.

a) zmena spôsobu podpory realizácie resp. zmena výkupnej ceny obnoviteľnej energie tak, aby zvýhodňovala využívanie obnoviteľných zdrojov energie a návratnosť použitých investovaných finančných prostriedkov a jej zosúladenie s legislatívou resp. výkupnými cenami energie z OZE na českej strane.

b) zmena legislatívy v oblasti nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi z mäsopriemyslu a z bitúnkov smerom k ich charakterizovaniu ako odpadov vhodných na materiálové zhodnotenie a jej zosúladenie s legislatívou na českej strane.

 

Prítomní podporili potrebu zvýšenia informovanosti širokej verejnosti o možnostiach získania podporných dotačných prostriedkov na investície do obnoviteľných zdrojov energie.

 

V poradí 14. a zatiaľ posledným bol okrúhly stôl k problematike budúcnosti odpadového hospodárstva, ktorý sa uskutočnil 19. 11. 2008 v Trenčíne s nasledovnými závermi:

 

 1. Účastníci okrúhleho stola odporúčajú stretnúť sa k problematike OH ešte v tomto roku na úrovni zástupcov TSK a ZK.
 2. Odporúčajú TSK a ZK spolupracovať na spracovaní analýzy územia ER BBK – aké sú možnosti v oblasti nakladania s komunálnym odpadom. Porovnať kompetencie vyplývajúce z platných zákonov a územných plánov na národných úrovniach.
 3. Žiadať o podporu Slovensko – českú / Česko – slovenskú medzivládnu komisiu pre cezhraničnú spoluprácu možnosti zosúladenia pripravovaných zákonov o odpadoch v oboch republikách, vzhľadom na možnosť cezhraničného riešenia problémov skládok – likvidáciu odpadu z druhej strany hranice, prípadne iniciovať zmenu legislatívy.
 4. Odporučiť návrh na zmenu definície využiteľných zložiek „odpadov“ na napr. „vedľajšie produkty“ alebo „suroviny vhodné na ďalšie materiálové alebo energetické využitie „ v slovenskej legislatíve.
 5. Definovať okruhy cezhraničnej spolupráce v OH.

logo

Kontakt


Tel.: +420 573 776 055 / 058

E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz

 

 

 

Adresa: nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

GPS: 49°13’14.704″N, 17°39’47.806″E

IČ: 708 49 153

Zasílání novinek

 

Pro zasílání novinek zadejte Vaši e-mailovou adresu:

© Region Bílé Karpaty 2018